Forumregler [NO/ENG]

Her finner du forumreglene, informasjon om norsk lovverk vedrørende airsoft, og informasjon fra moderatorstaben.
Låst
Brukeravatar
Administrator

Ulfhednar - OP
Registrert: oktober 2017
Sted: Best coast
Spilt siden: 2007
Alder: 29
Kontakt:

#1

13. oktober 2017 kl. 20.47

Brukeren forplikter seg ved å benytte nettstedet AirsoftNorge.com og tilhørende tjenester, til å følge både forumets regler, og til enhver tid gjeldende norsk lovverk.

Deltakelse på forumet er et privilegium, ikke en rett, og brudd på vårt reglement eller norsk lov vil avhengig av alvorlighetsgrad, etter moderatorstabens skjønn, resultere i følgende (eller ytterligere) reaksjoner:

 • Skriftlig advarsel
 • Midlertidig utestengelse fra forumet og tilhørende tjenester
 • Permanent utestengelse fra forumet og tilhørende tjenester
 • Anmeldelse til Politi, eller annen relevant myndighet
 • Vedrørende mindreårige forumdeltakere kan også bekymringsmelding til barnevernet nyttes som virkemiddel

Generell forumetikette og regler for opptreden

 • Språk:
  Tillatte språk på AirsoftNorge.com er Norsk, Nynorsk, Svensk, Dansk og Engelsk.
  Vi forstår at rettskriving ikke er alles sterkeste side, men unngå så langt det går gjennomgående bruk av dialekt-, såkalt "sms-språk" og lignende.
 • Spamming:
  Brukere som poster urimelige antall innlegg med liten til ikkeeksisterende kvalitet over kort tid vil bli slått hardt ned på for å opprettholde høy kvalitet i innholdet på forumet.
 • Personangrep:
  Direkte personangrep er fullstending uakseptabel oppførsel på AirsoftNorge.com.
  Mens vi har forståelse for at det tidvis kan gå hett for seg i diskusjoner og ønsker å ha en viss takhøyde for sterke meninger, er ren skitslenging særdeles lite konstruktivt og vil reageres på av moderatorstaben.
 • Politisk og religiøs ekstremisme, rasisme og øvrig tvilsomt tankegods:
  AirsoftNorge.com har nulltoleranse for slike ytringer, og overtramp vil umiddelbart føre til strenge reaksjoner.
 • Trolling:
  Som trolling regnes, kverrulering for kverruleringens skyld, generelt dårlig oppførsel for å fremprovosere reaksjoner fra andre og posting av bevisst misvisende informasjon.
  Ovennevnte- og annen oppførsel med åpenbart formål å skape mistrivsel blant forumets brukere vil resultere i midlertidig- eller permanent utestengelse fra forumet uten forvarsel.
 • Navngiving av forumtråder:
  Sørg for å gi forumtråder du starter et relevant og beskrivende navn slik at andre lettere kan finne den gjennom søkefunksjonen.
 • Søkefunksjonen:
  Etterhvert som forumet vokser vil det være gode muligheter for at noen har hatt samme spørsmål som deg før.
  Vi oppfordrer derfor til å benytte forumets søkefunksjon før du starter en ny tråd.
 • Uønsket- eller støtende innhold:
  Det tillates ikke å poste pornografi, gore eller annet som åpenbart ikke hører hjemme på forumet og i høyeste grad er uønsket av brukerene som er her for airsoftrelatert innhold.

Bedrifter og reklame

Kommersiell virksomhet på AirsoftNorge.com tillates IKKE uten eksplisitt tillatelse fra administratorstaben.
Dersom du eier eller arbeider i en bedrift som ønsker å være representert eller reklamere på AirsoftNorge.com, kontakt forumets administratorstab direkte på staff[at]AirsoftNorge.com.

Kommersiell aktivitet på forumet uten stabens tillatelse vil betraktes som spam, med medfølgende reaksjoner.
Sist redigert av Ulfhednar den 24. november 2017 kl. 12.46, redigert 1 gang totalt.
Brukeravatar
Administrator

Ulfhednar - OP
Registrert: oktober 2017
Sted: Best coast
Spilt siden: 2007
Alder: 29
Kontakt:

#2

24. november 2017 kl. 12.45

FORUM RULES

The user, by using the website AirsoftNorge.com and related services, agrees to follow both the forum rules, and at any time current Norwegian law.

Participation on the forums is a privilege, not a right, and violations of our rules or Norwegian law will depending on the severity offense, as judged by the moderator staff, result in the following (and/or further) reactions:
 • Written warning
 • Temporary ban from the forums and related services
 • Permanent ban from the forums and related services
 • Reporting to Norwegian Police or other relevant authority
 • With regards to underage users, a notice of concern to barnevernet (child protective services) may also be used


General forum etiquette and rules of conduct:
 • Language:
  Allowed languages at AirsoftNorge.com are Norwegian, Swedish, Danish and English.
  While we understand that proper spelling may be a genuine issue for some, please avoid extended use of dialect-, internet-lingo and similar as far as possible.
 • Spamming:
  Users posting an unreasonable amount of posts with little to no quality or substance over a short span of time will be punished severely, to maintain a high quality of content on the forums.
 • Personal attacks:
  Direct personal attacks are completely unacceptable behavior at AirsoftNorge.com.
  While we understand that discussions at time may get heated, and want to have a certain allowance for strong opinions, pure trash talking is entirely counterproductive, and will face reactions from the moderator staff.
 • Political and religious extremism, racism and other undesired activity:
  AirsoftNorge.com has a zero tolerance for this, and violations will immediately lead to strict action from the moderator staff.[/list
  • Trolling:
   As trolling counts being argumentative for the sake of arguing, generally poor behavior with the sole purpose of provoking a reaction from fellow forum members, and willful posting of misleading or incorrect information.
   The aforementioned- and other behavior with the obvious goal of sewing discontent within the forum user base will result in temporary or permanent bans without prior warning.
  • Trolling:
   • Naming of forum threads:
    Make sure to give forum threads you start a relevant and descriptive name, so others more easily can find it through the search function.
   • The search function:
    As the forum grows, the possibility that someone has asked your exact question before increases.
    Thus, we strongly encourage using the forum search function before starting a new topic.
   • Undesired or otherwise offensive content:
    The posting of pornography, gore or anything else that obviously is not within the scope of an airsoft forum is strictly prohibited.


   Businesses and advertising:

   Commercial activity on AirsoftNorge.com is NOT allowed without the explicit permission of the forum administrators.
   If you own or operate a business that wants to be represented and/or advertise on AirsoftNorge.com, contact the forum administrators directly at staff[at]AirsoftNorge.com.

   Commercial activity on the forum without prior permission from the administrator staff will be considered spam and treated as such.   Rules for buying and selling on AirsoftNorge.com:

   General rules for buying and selling

   All buying, selling, auctioning and trading on this forum are agreements between private individuals, and AirsoftNorge.com takes no responsibility for this.
   Even so, the moderator staff still has permanent- or temporary bans from parts of- or the entire forum as tools to deal with anyone who violate these rules.   Relewant laws and regulations:
   By buying and selling on this forum, you are bound by law, specifically through Avtaleloven and Kjøpsloven where applicable.

   Concerning users under the age of 18, Våpenforskriftens §23. "Erverv av luft- og fjærvåpen" is also highly relevant.   Obligations with regards to buying and selling at AirsoftNorge.com
   • By listing an item for sale on the forums, you are obligated to complete the sale as soon as a user clearly states he would like to purchase your item.
   • In turn, users are obligated to complete the agreed upon transaction after clearly stating a desire to purchase an item.
   • When a user has clearly indicated they would like to purchase an item in the for-sale thread, the seller is obligated to sell the item to the first person who does so.
   • If agreements of buying/selling are made via personal messages or other channels, the item is still considered as for sale until otherwise is clearly stated in the for-sale thread.
    If someone states intent to purchase an item in the sales thread, any agreement with other users through PMs or other channels are immediately invalid.
   • If a prospective buyer states conditions while wanting to purchase an item, the item in question is NOT considered as sold until the seller actively accepts the suggested conditions.[/list    Formatting of buying/selling posts:

    • The type of listing shall be clearly marked in the thread title:
     [ A ] - Auction (Auksjon)
     [ B ] - Trade (Bytte)
     [ K ] - Buying (Kjøp)
     [ S ] - Selling (Salg)
     [ V ] - Considering to sell (Vurderes Solgt)
    • For sale posts SHALL contain:
     - Price
     - Condition of the item
     - Manufacturer
     - Actual photos of the item in question
    • Auction posts SHALL contain:
     - Starting price
     - Condition of the item
     - Manufacturer
     - End time for the auction
     - Actual photos of the item in question
    • Trading posts SHALL contain:
     - Condition of the item
     - Manufacturer
     - Desired object to trade for
     - Actual photos of the item in question
    Use of stock-/manufacturer photos are allowed only as a supplement to your own photos of the actual item in question, not instead of them.    Bumping of sales posts:

    The forums have an integrated function for bumping your sales posts after 7 (SEVEN) days.
    As such, unnecessary posting in your own sales thread to bring it to the top of the subforum will be punished by locking the thread for 10 (TEN) days.    Rules for users under the age of 18:
    • Users under the age of 16 are NOT allowed to buy or sell airsoft weapons or -weapon parts and accessories.
    • Further, users between the ages of 16 and 18 are NOT allowed to buy or sell airsoft weapons or -weapon parts and accessories.
     - Excluding cases where the person in question can provide a dispensation from their local chief of police to the moderator staff.
    • If there is any doubt with regards to the age of a user, the moderator staff reserves the right to ban the person in question from the subforums for buying and selling airsoft weapons, until the user can legitimize their age to the forum staff.
    .
    • Users under the age oif 18 are not permitted to ask technical/mechanical questions about airsoft weapons and -weapon parts, unless the user can provide a dispensation from their local chief of police to the moderator staff.
    • Referring to clubs/organizations or persons who encourage or engage in playing airsoft with persons under the age of 16 is strictly prohibited.

     For more information with regards to dispensations for users between the ages of 16 and 18, please see the Norwegian Airsoft Federation's website, or contact NASF directly at post[at]nasf.no.
Sist redigert av AdakaR den 1. desember 2017 kl. 20.09, redigert 1 gang totalt.
Låst